Dalton

7182640979_85e2c0bbfa_z

Wat is Daltononderwijs?

Inhoudsopgave
De meerwaarde van Dalton
Hoe effectief is Dalton?

Daltononderwijs bestaat al honderd jaar. Er is veel veranderd, maar de drie pedagogische ankerpunten blijven actueel:

Verantwoordelijkheid
Op een Daltonschool leren kinderen door zelfstandig kennis en ervaring op te doen. Kinderen worden verantwoordelijk voor hun eigen keuzes, om hun eigen weg te vinden. Maar het betekent niet dat alles zomaar kan en mag. De leerkracht biedt iedere leerling structuur om vrijheid binnen grenzen te kunnen leren hanteren. Leerkracht  en leerling maken samen afspraken over de leerstof. De leerling schat zelf in wat het nodig heeft om een taak te kunnen doen en in hoeveel tijd. Achteraf legt het verantwoording af aan de leerkracht.

Het leren omgaan met verantwoordelijkheid gaat stap voor stap. Bij kleuters gaat het om kleine, overzichtelijke keuzetaken die ze zelfstandig uitvoeren. Naarmate kinderen zich verder ontwikkelen, worden taken omvangrijker en complexer.  Net als op alle scholen wordt de inhoud van de leerstof grotendeels bepaald door de richtlijnen van de overheid, samenleving, schoolplan en dergelijke.

Zelfstandigheid
Het Daltononderwijs wil kinderen vormen tot volwassenen die zelfstandig kunnen denken en handelen. Daarvoor is nodig dat kinderen en jongeren leren hoe je informatie vergaart, hoe je zaken op waarde kunt schatten en hoe je keuzes maakt. Daarin zal ieder mens verschillen, en daar houdt het Daltononderwijs rekening mee.

Ieder kind en iedere jongere heeft recht op optimale kansen om zichzelf te ontwikkelen. Daarom wordt op Daltonscholen veel zelfstandig gewerkt. De leerkracht onderzoekt steeds wat ieder nodig heeft om iets specifieks te kunnen leren. Zijn rol is het begeleiden en coachen van iedere leerling, het initiatief blijft zoveel mogelijk bij de leerling.

Samenwerking
Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving moet je leren samenwerken. Ook met mensen die je niet zelf kiest. Daarom wordt op Daltonscholen veel aandacht besteed aan het spelen en werken in groepjes. Meestal gaat het om leerlingen uit dezelfde klas die samen een opdracht uitvoeren, maar ook gebeurt het dat leerlingen van verschillende leeftijden samenwerken. Al doende leren ze te luisteren naar elkaar en respect te hebben voor elkaar. Ieder mens is immers verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn omgeving.

Reflectie
Om de leerlingen voor een deel eigenaar te laten worden van hun eigen leerproces, is reflectie erg belangrijk. Op Het Hof wordt daarom structureel tijd ingepland om met de leerling in gesprek te gaan. We willen ons niet alleen beperken tot een algemeen praatje aan het einde van de les, maar gaan echt in gesprek met de leerlingen over het eigen functioneren. Dit noemen wij een leergesprek. Reflectie is geen doel op zich, maar volgens ons een middel om inzicht te krijgen in de wijze waarop het kind bezig is geweest. De leerling zal worden uitgedaagd om te reflecteren op zijn eigen leertaak; zowel voor, tijdens en nadat hij is bezig geweest. Bij reflectie en evaluatie zal ook voornamelijk teruggeblikt worden op hoe de samenwerking is velropen, de mate waarin zelfstandig is gefunctioneerd of het doel bereikt is en of de leerling de gevraagde verantwoordelijkheid heeft kunnen dragen. We willen graag dat leerling zich aan het eind van hun schooltijd bewust zijn van hun eigen kunnen. Dit door regelmatig te reflecteren op gemaakte keuzes en hieruit lering te trekken voor de toekomst.

Structuur
Op OBS Het Hof hebben we ervoor gekozen een vierde peiler toe te voegen aan de Dalton-uitgangspunten verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking. Om te komen tot een goede manier van leren is structuur nodig. In de hele school gelden dezelfde afspraken. De lijnen lopen van groep 1 t/m 8 volgens logische stappen. Op deze manier weten kinderen en hun ouders waar ze aan toe zijn. Duidelijkheid is belangrijk voor mensen, groot en klein.

logo

obs Het Hof

Het Hof 2
7131 DR Lichtenvoorde
telefoon: 0544 373475
e-mail: info@obshethof.nl
directeur: Annelies Duin