MR/OV

7182640979_85e2c0bbfa_z

MR en OV

De Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders en drie personeelsleden. De leden worden gekozen voor een periode van 3 jaar. Zij kunnen zich herkiesbaar stellen. Alle zaken die met school te maken hebben, kunnen worden besproken en er kunnen voorstellen gedaan worden aan het Bevoegd Gezag (Bestuur Reflexis).
Er zijn beleidszaken waarbij de MR een advies moet of mag geven (bijvoorbeeld de vakantieregeling, de BSO, bouwkundige zaken) en voor sommige zaken heeft het Bevoegd Gezag de instemming van de MR nodig

(bijvoorbeeld het onderwijskundig beleid, de schoolgids en het jaarplan).

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De agenda wordt via mail en het mededelingenbord in de hal bekend gemaakt. Notulen kunt u ter inzage opvragen. Wilt u als ouder iets in de MR vergadering aan de orde laten komen, dan kunt u dit doorgeven aan één van de leden of via ons e-mailadres: mr@obshethof.nl

Namens de ouders:
Jan Herman Elfers (vader van Wiecher groep 7, Rudis groep 6 en Jenner)
Jennifer Kolkman (moeder van Jip groep 6, Sara groep 4, Hannah en Bente)
Charlotte van Gaans ( moeder van Lazzaro groep 3)

Namens het team:
Nanny Sonderen
Ellen Tieltjes
Marloes Krabbenborg

Oudervereniging (OV) 

Lid OV: Majonne ten Holder
Doris groep 7
Lid OV: Olga Lorijn
Damién groep 8
Jason groep 6
Lid OV: Gerben Geerdink
Jula groep 8
Lid OV: Sander Weelink (Penningmeester)
Lid OV: Kimm Woessink
Ties groep 8
Sem groep 7
Mees groep 4
Lid OV: Simon te Lintum
Stijn groep 8
Chris groep 6

Email: ovhethof@hotmail.nl
Bankrekeningnummer: 59 17 23 735

Wat doet de oudervereniging?  
De oudervereniging ondersteunt het team bij activiteiten, zodat kinderen en ouders zich thuis voelen op Het Hof en zo een fijne herinnering hebben aan hun tijd op onze school.

Wat is de taak van de OV?: 
De OV helpt op school bij de organisatie en uitvoering van een groot aantal activiteiten zoals: T(H)offe avond, Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, lente- en herfstfeest, afsluiting schooljaar enz.  De oudervereniging speelt in op de wensen van ouders en stimuleert hun betrokkenheid.

Hoe komt u in de OV?:  
Elk OV lid is in principe na 3 jaar aftredend en herkiesbaar. Een eventuele verkiezing wordt gehouden tijdens een algemene ouderavond in september of oktober. Iedere ouder of verzorger van een kind op Het Hof kan zich kandidaat stellen als lid en is kiesgerechtigd. Uit de leden wordt een voorzitter, secretaris en penningmeester gekozen. Leden van de Oudervereniging kunnen zich herkiesbaar stellen zolang zij kinderen op school hebben. Ouders die interesse hebben kunnen dat natuurlijk altijd aangeven bij de voorzitter van de oudervereniging.

Vergaderingen: 
De oudervereniging vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Bij deze vergaderingen is ook altijd iemand van het team aanwezig. Dit ten behoeve van informatie-uitwisseling tussen het team en de oudervereniging en om zaken op elkaar af te stemmen. De vergaderingen zijn openbaar en de exacte data staan op de jaarkalender. De notulen zijn op te vragen bij de OV. Ook u heeft de mogelijkheid om agendapunten in te brengen. Deze kunt u indienen bij de voorzitter van de oudervereniging of via ons mailadres,ov@obshethof.nl . Uiteraard kunt u ook tijdens de vergaderingen onderwerpen aandragen.

logo

obs Het Hof

Het Hof 2
7131 DR Lichtenvoorde
telefoon: 0544 373475
e-mail: info@obshethof.nl
directeur: Annelies Duin